Gdy Tobie nie płacą, a podatki uregulować trzeba

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Prowadzisz działalność gospodarczą, wykonałeś swoją robotę, wystawiłeś fakturę, lecz nie uzyskałeś za nią płatności? Bez względu na ten ostatni element, do zapłaty pozostaje podatek dochodowy. Jak w świetle prawa możemy go odroczyć?

Prowadzisz działalność gospodarczą, wykonałeś swoją robotę, wystawiłeś fakturę, lecz nie uzyskałeś za nią płatności? Bez względu na ten ostatni element, do zapłaty pozostaje podatek dochodowy. Jak w świetle prawa możemy go odroczyć?

W większości przypadków, w takiej sytuacji, przedsiębiorcy decydują się na zapłatę podatku, co bardzo istotnie zaburza cash flow firmy. Przy niestabilnej sytuacji często wiążę się ze śmiercią przedsięwzięcia, a co najmniej bardzo obciążającą pożyczką, która ma chwilowo poprawić płynność, generując jednak często dalsze komplikacje związane ze spiralą zobowiązań.

Zdjęcie royalty free z Fotolia | Autorem tekstu jest Grzegorz Sperczyński

Istnieją jednak próby, jakie można podjąć, aby odroczyć płatność podatku do 90 dni. Celowo piszę próby, gdyż uzyskanie odroczenia musi być poparte konkretnymi przesłankami i w praktyce jest bardzo trudne. Jednakże są sygnały z rynku, że niektórym się udało. Dlaczego więc nie mielibyście spróbować i Wy?

Mam prawo

O odroczenie podatku można wystąpić z tytułu art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (z późniejszymi zmianami). Możemy równeż wystąpić o rozłożenie podatku na raty, co bywa bardziej sukcesywne niż odroczenie. Polecam spotkać się z naczelnikiem danego Urzędu Skarbowego lub przynajmniej kierownikiem referatu, który dany wniosek proceduje.

Wyjaśnienie sytuacji poparte konkretnymi dokumentami dowodowymi (jak na przykład kopie korespondencji, maile, protokoły odbiorów, oświadczenia pracownika o stanie firmy) może pomóc w sytuacji, choć nie ukrywam, że osoby odpowiedzialne unikają takich spotkań, aby nie zostać posądzonymi o stronniczość.

Z ważnych powodów warto wymienić:

  • Konieczność zapłaty wynagrodzeń przed podatkiem dochodowym,
  • Możliwość likwidacji stanowisk pracy jako konsekwencję braku płynności,
  • Konieczność likwidacji firmy jako konsekwencję braku płynności,
  • W przypadku osobistej odpowiedzialności (S.C. lub Działalność Gospodarcza) należy wskazać, że stan majątku nie pozwoli na szybką spłatę zobowiązań – w szczególności dotyczy to dopiero zaczynających przedsiębiorców, którzy nie posiadają jeszcze własnego majątku,

Wystąpienie o odroczenie silnie koreluje z zapisem kolejnego artykułu, tj. art. 67b, który jasno definiuje, że ulga w spłacie zobowiązań podatkowych: nie dotyczy zobowiązań stanowiących pomoc publiczną pod pewnymi wyjątkami (ust. 3) oraz zobowiązań podatkowych, będących pomocą de minimis,

Wspominam o tym, gdyż prawidłowe wskazanie i określenie zobowiązania, jak również dołączenia zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, może pomóc, gdy Urząd Skarbowy będzie doszukiwał się wykluczenia.

Uznanie naczelnika

Na jednoczesną korzyść, jak i niekorzyść podatnika, decyzja w sprawie wniosku jest uznaniowa. Brak jest „katalogu zwolnień” lub określonych procedur, które nadawałyby charakter automatyczny realizacji. Z drugiej strony, Urząd Skarbowy zobligowany jest do wzięcia pod uwagę interesu podatnika, co potwierdza wyrok zwykłego składu NSA.

Ważny interes podatnika to całokształt okoliczności dotyczących jego sytuacji osobistej, przede wszystkim aktualnej, lecz nie bez pominięcia przyczyn, które tę sytuację spowodowały, oraz perspektyw na przyszłość. Skoro bowiem interes ma być „ważny”, to ważne być muszą okoliczności mające wpływ na tę sytuację. Nie jest więc uzasadniony pogląd skargi kasacyjnej, iż przyczyny trudnej aktualnie sytuacji materialnej skarżącego nie mają znaczenia przy ustalaniu, czy występuje po jego stronie ważny interes w umorzeniu zaległości podatkowych.

Oczywiście brany jest również pod uwagę interes publiczny, co powoduje, że działalność organów jest bardzo ostrożna i stąd zapewne tak ostrożna wydawanie decyzji w tej materii. Dlatego istotne jest podejście do urzędu i wskazanie jak w najlepszy dla Was sposób sprawy, która znajduje przede wszystkim uzasadnienie w dowodach.

W urzędzie skarbowym powinniśmy złożyć wniosek, w którym wskażemy*: nazwę wnioskodawcy, adres i siedzibę wnioskodawcy, NIP wnioskodawcy Adresata (ze wskazaniem naczelnika), rodzaj zobowiązania objętego preferencją (bardzo ważne prawidłowe określenie!), rodzaj ulgi, o którą ubiega się podatnik oraz okoliczności w ocenie podatnika uzasadniające udzielenie preferencji.

Przy składaniu tego wniosku powinna przyświecać zasada, że efektu nie dowie się ten, kto nie spróbuje. Decyzyjność Urzędów jest naprawdę uznaniowa i może akurat uda się Tobie zawnioskować skutecznie.

Grzegorz Sperczyński

Członek Rady Nadzorczej eFund SA oraz inpingo SA. Współwłaściciel eFund SA oraz pośrednio grupy kapitałowej, w której jest m.in. fundusz zalążkowy TechnoBoard. Od czerwca 2011 do września 2013 był Członkiem Komitetu Inwestycyjnego w TechnoBoard Sp. z o.o. Obecnie pozostaje Członkiem Komitetu Inwestycyjnego w Efund SA. W eFund jest zaangażowany w pozyskiwanie projektów oraz ich ocenę inwestycyjną na poziomie VC. W TechnoBoard był aktywnie zaangażowany w procesy preinkubacji, piastując funkcję Kierownika Preinkubacji.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem